Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

Röviden az adatvédelemről és az adatkezelésről

Az alábbiakban arról olvashatsz részletesen, hogy az adataidra vigyázunk, kizárólag arra használjuk, amire a nyelvtanfolyamra jelentkezés, illetve annak látogatása érdekében valóban szükség van, és ezeket az adatokat kizárólag azok látják, kezelik, akiknek ez a munkavégzés során kifejezetten feladatuk, senki más, és ők is csak annyit és addig, amennyit és amíg a munkavégzéshez szükséges.

Az adatokat önként adhatod meg, bármikor változtathatod, visszavonhatod.

A hírlevélre iratkozás is önkéntes és visszavonható. Hírlevelet ritkán küldünk, csak ha olyan akció, különleges ajánlat, új/különleges tanfolyam vagy nyelvvel kapcsolatos eseményről szeretnénk tájékoztatni, amit egy nyelvtanulónak érdemes tudnia.

Általános rendelkezések

A ta.suli Nyelviskola Kft. (székhelye: 9400 Sopron, Csengery u. 85. tevékenység folytatásának helyszíne 9400 Sopron, Faraktár u. 19. és 9400 Sopron, Csengery u. 85, adószám: 25060977, Cégbírósági nyilvántartási szám: 08-09-026765, valamint Török Adél Éva EV, székhelye 9400 Sopron, Csengery u. 85., tevékenység folytatásának helyszíne 9400 Sopron, Faraktár u. 19. és 9400 Sopron, Csengery u. 85., adószám 72383463-1-85, nyilvántartási szám 2197806) együttesen mint Adatkezelő az általa üzemeltetett http://www.ta.suli.hu weboldal és az ott esetlegesen szereplő egyéb címeken elérhető weboldalak (a továbbiakban: „weboldal”) által nyújtott szolgáltatásaihoz kapcsolódóan a felhasználó természetes személyek, a továbbiakben Ügyfél valamennyi adatkezelése során a jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat és Tájékoztató, az uniós adatvédelmi rendelet (General Data Protection Regulation, továbbiakban rövidítve GDPR) alapján jár el.

Az Ügyfél a weboldal használatával elfogadja a jelen GDPR rendelkezéseit.

Jelen szabályzat célja, hogy a GDPR elvei mentén meghatározza az Adatkezelő által kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés módját, valamint biztosítsa az adatvédelem és adatkezelés alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését annak érdekében, hogy a felhasználó természetes személyek magánszférájának a tiszteletben tartása megvalósuljon az érintettek személyes adatainak feldolgozása, illetőleg kezelése során.

Értelmező rendelkezések

Az adatok megismerésére, kezelésére jogosult természetes és jogi személyek, adatfeldolgozók

Az adatokat az Adatkezelővel kötött szerződés alapján a tevékenység végzésében érintett, erre felhatalmazott személyek, belső munkatársak jogosultak megismerni és kezelni. Adatkezelő az adatokat nem teszi közzé, harmadik személyek számára nem adja ki.

Adatkezelő adatfeldolgozási szerződéssel szabályozott módon könyvelési és jogi ügyekben adatfeldolgozók szolgáltatását veszi igénybe. Adatfeldolgozók még Adatkezelő ügyfélszolgálata és oktatói is.

A szolgáltatás ügyfélszolgálata: mind az e-mail, mind a telefonos ügyfélszolgálatot Adatkezelő látja el.

Az informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Adatkezelő adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, könyvelő) vehet igénybe. Adatkezelő az ilyen külső szereplőkkel szerződést köt az adatkezelési gyakorlatáért azonban nem felelős.

A fentieken túl az Ügyfélre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve az Ügyfél hozzájárulása alapján kerülhet sor.

A kezelt személyes adatok köre

A jelen Adatkezelési szabályzat kizárólag a természetes személyek adatainak a kezelésére terjed ki, tekintettel arra, hogy személyes adatok kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetők.

A Weboldal bármely internethasználó által regisztráció nélkül hozzáférhető tartalmakat biztosít.

A www.ta.suli.hu (továbbiakban: Weboldal) adatbázisa az Ügyfél személyes adatait nem tárolja.

Adatkezelő a jelen weboldal üzenődobozán keresztül vagy az info(kukac)ta.suli.hu e-mail címre elküldött elektronikus levél tartalmával kapcsolatban eltérően nem rendelkezik. Az Ügyfél által megadott adatokat a vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelően felhasználhatja.

A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t - apró információcsomagot, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával - küldünk az Ügyfél számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k kizárólag a felhasználói élmény javítása, a belépési folyamat automatizálása, érdekében működnek. Amennyiben a weboldal látogatója nem szeretné engedélyezni a cookie-k használatát, számítógépe böngészőjének megfelelő beállításával ezeket visszautasíthatja.

Az Ügyfél személyes adatainak kezelése során a Szolgáltató betartja az információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. törvény és a GDPR előírásait.

Az Ügyfél mindenkor jogosult az adatkezelést letiltani, amennyiben Adatfeldolgozónak elmaradt követelése nincs vele szemben.

A kezelt adatok típusai

Jelen weboldal Regisztráció lapjának kitöltése során a kapcsolatfelvételhez minimálisan: név, emailcím, telefonszám. Opcionálisan: az ott kitölthető további információk, melyeknek célja a pontosabb tanfolyami besorolás elősegítése, megadásuk önkéntes.

Ingyenes szintfelmérővel kapcsolatban: teljes név, telefonszám, emailcím.

Tanfolyami részvétel esetén: teljes név, telefonszám, lakhely, anyja neve, Taj száma, adószáma, neme, szül helye és ideje, sz.ig. száma, számlázási címe.

A faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat; az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adatot a nyelviskola nem gyűjt és nem is kérhet

Az adatkezelés jogalapja, módja és célja

Az adatkezelés jogalapja az Ügyfél önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást az Ügyfél a fentiekben megjelölt adatok kezelése tekintetében jelen adatvédelmi szabályzat előzetes megismerését követően történő kifejezett elfogadásával (az erre vonatkozó papírlapon aláírásával igazolja és/vagy a Weboldal használatával, a regisztrációval, a kérdéses adatok önkéntes megadásával) adja meg. A hírlevéllel kapcsolatban az Ügyfél az erre vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával kifejezett és önkéntes hozzájárulását adhatja ahhoz, hogy Adatkezelő a Weboldallal vagy nyelvtanulással kapcsolatos híreket, információkat küldjön az Ügyfél által a regisztráció során megadott e-mail címre.

A regisztráció során megadott elektronikus levélcímek (e-mail címek) adatkezelő általi felhasználásának módja a következő: az e-mail címek kezelése az ügyfél azonosítását, a szolgáltatások igénybevétele során a kapcsolattartási célokat, illetőleg annak elfogadása esetén az ügyfél részére hírlevél megküldésére szolgál. Adatkezelő az általa nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó tájékoztatást elektronikus formában, e-mailben vagy személyesen juttatja el ügyfél részére. Adatkezelő az ügyfél kifejezett hozzájárulásával küld a regisztráció során megadott e-mail címre a Weboldal tartalmaival és a tanfolyamok szervezésével kapcsolatos információkat tartalmazó hírleveleket. Adatkezelő kizárólag azon ügyfelei számára küld hírleveleket, akik ehhez kifejezett hozzájárulásukat adták.

Az Ügyfél a hírlevél szolgáltatásról bármikor, ingyenesen és indoklás nélkül leiratkozhat. A leiratkozás történhet az Adatkezelőnek küldött e-mail vagy személyes kérés formájában is. Ebben az esetben Adatkezelő haladéktalanul törli a nyilvántartásából az Ügyfél adatait.

Az Ügyfél által megadott telefonszám Adatkezelővel való kapcsolattartási célokat szolgál.

Az Ügyfél adatait számítástechnikai eszközzel végrehajtott adatfeldolgozással ill. papír alapon /Haladási Napló, Képzési szerződés, számlázás/ kezeljük. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztika-készítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok (naplóállományok, logfile-ok) az alábbiak: az ügyfél számítógépének dinamikus IP címe, az ügyfél számítógépének beállításaitól függően az ügyfél által használt számítógép operációs rendszerének és böngészőjének típusa, az ügyfélnek a Weboldallal kapcsolatos aktivitása. Ezen adatok felhasználása egyrészről technikai célokat szolgál - pl. a szerverek biztonságos üzemeltetése, utólagos ellenőrzése, másrészt az Adatkezelő ezen adatokat oldalhasználati statisztikák készítéséhez, a felhasználói igények elemzéséhez használja fel a szolgáltatások színvonalának emelése érdekében. A fenti adatok az ügyfél azonosítására nem alkalmasak, és ezeket a Szolgáltató egyéb személyes adatokkal nem kapcsolja össze.

A weboldal független látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak kinyerése érdekében az Adatkezelő igénybe veszi a Google Analytics szoftvert, ezért ezen adatok vonatkozásában a Google Inc. Adatvédelmi irányelve érvényesül, mely a https://google.com/intl/h_All/policies/privacy oldalon érhető el. A Weboldal felhasználója tudomásul veszi, hogy adatainak a Google Inc. általi feldolgozásához a weboldal használatával hozzájárul.

Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása, hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel, a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

Az adatkezelés időtartama

A regisztráció során kötelezően megadott adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. A regisztráció során rögzített adatok megváltoztatását, vagy törlését a regisztrált Ügyfél elérhetőségeinken kezdeményezheti.

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését.

Az adatkezelés időtartama: az érintett és az adatkezelő között fennálló ügyfélkapcsolat időtartama vagy az az időpont, amíg az érintett hozzájárulását vissza nem vonja, valamint az állami hatóságok által meghatározott idő intervallumok.

A jelen pontban meghatározott adatkezelés során az érintett által megadott adatok kezelése zárt rendszerben történik, azok harmadik személy részére nem kerülnek továbbításra.

Az Ügyfél jogai

Az Ügyfél bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat. Ügyfél jogosult továbbá adatai törlésének kérésére Adatkezelő jelen weboldalon vagy hirdetményeiben közzétett elérhetőségei útján, amennyiben ennek jogi akadálya nincs, illetve lezáratlan ügy Adatfeldolgozó és Ügyfél között nincs.

Nyelviskola az Ügyfél kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Az Ügyfél bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az Adatkezelő munkatársához fordulhat Adatkezelő elérhetőségein keresztül. Levelezési cím: 9400 Sopron, Csengery u. 85.

Az Ügyfél bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését, vagy azok törlését kérni. Nyelviskola a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

Ügyfél bíróság előtt érvényesítheti jogait, kérheti továbbá az adatvédelmi biztos segítségét is. Ügyfél jogsértés esetén jogorvoslatért fordulhat: A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1051 Budapest, Nádor u. 22.)

Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel (pl. szintfelmérő kitöltése). Amennyiben az Ügyfél szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg, vagy bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult az Ügyféllel szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

Egyéb rendelkezések

Nyelviskola rendszere a felhasználókról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Nyelviskola az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását kéri, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Nyelviskola kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyészség, a nyomozóhatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkeresheti az adatkezelőt

Ha a személyes adatok bármelyike illetéktelenek birtokába kerül, az Adatkezelő azonnal jelenti az adatkezelő hatóság felé: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz. Meg kell tennie ezt 72 órán belül, amikor az adatkezelő tudomást szerez a megsértésről, ahol ez megvalósítható.

Ha a jogsértés nagy valószínűséggel hátrányosan befolyásolhatja az egyének jogait és szabadságait, akkor késedelem nélkül tájékoztatnia kell az érintetteket.

Biztosítania kell, hogy adatkezelő felderítési, vizsgálati és belső jelentési eljárásokkal rendelkezzen. Ez megkönnyíti a döntéshozatalt arról, hogy be kell-e jelentenie az érintett felügyeleti hatóságot és az érintetteket.

A nyelviskolának nyilvántartást kell vezetnie a személyes adatok megsértéséről is, függetlenül attól, hogy be kell-e jelentenie.

Nyelviskola fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot az Ügyfelek előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Ügyfél a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Szabályzatban foglaltakat.

Adatkezelő nyilatkozata:

Az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen Adatkezelő Alapszabályzat tartalmát, és kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen Adatkezelő Alapszabályzatban megfogalmazott előírásoknak.

GDPR előírások magyar nyelven